ความหมายเกษตรพอเพียง และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

9 กรกฎาคม 2019 | Slide, ข่าวสาร
Loading...

คำว่าพอเพียงเป็นเสมืิอนรากฐานของชีวิต การอยู่แบบพอมีพอกิน ไม่ได้หมายความว่า ไม่ได้มีความก้าวหน้า แต่เป็นการทำรากฐานชีวิตให้มั่นคง และใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงอย่างยั่งยืน

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว คงเป็นคำพูดที่พวกเราทุกคนมักได้ยินจนติดหู เป็นคำพูดที่ทำให้นึกถึงการทำการเกษตรในยุคที่ธรรมชาติทุกอย่างยังอุดมสมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้อาจจะหาได้ยากนัก ปัจจุบันจึงมีเกษตรกรรุ่นใหม่มากมาย ลุกขึ้นมายึดหลักเกษตรพอเพียง จนสามารถสร้างรายได้หลักให้แก่ครอบครัว

เกษตรพอเพียงหมายถึง การเพาะปลูกพืชต่าง ๆ หลายชนิด รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับผู้ที่ทำการเกษตรนั้น จะเรียกว่า เกษตรกร ส่วนคำว่า กสิกร นั้นจะหมายถึงผู้ที่ทำการกสิกรรม คือการปลูกพืชอย่างเดียว เช่น ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน เป็นต้น

การเกษตรจึงเป็นการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานและทุน โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตจากทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งเรามักจะนิยมเรียกว่าผลผลิตทางการเกษตร

ความสำคัญและประโยชน์ของเกษตรพอเพียง

1.สามารถทำเป็นอาชีพเสริมจากอาชีพหลัก อย่างเช่น เลี้ยงสุกร 2-5 ตัวในขณะรับราชการตำรวจ

2. สามารถเป็นอาชีพธุรกิจและบริการทางการเกษตร เช่น จำหน่ายผักสดปลอดสารพิษ หรือผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวได้

3.สามารถเป็นอาชีพหลักได้ โดยการทำการเกษตรเพื่อเป็นรายได้หลักของครอบครัว อาทิเช่น ปลูกผัก เลี้ยงไก่ ไก่ไข่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ฯลฯ

Loading...