โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 4 ราย

20 กรกฎาคม 2021 | Slide, ข่าวสาร
Loading...

วันที่ 20 ก.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 4 ราย เมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ จำนวน 4 ราย ดังนี้

1.น.ส.สุจิตรา พัฒนภักดี ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่ง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

2.น.ส.สุรัสวดี เจียมสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2563

3.นายธวัฒน์ชัย สุดใจศิริบูล ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี ลาออก จากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563

4.นายศักดา วะสมบัติ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง 4 รายพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564

Loading...